სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში პროექტების შერჩევის პროცედურების დასაწყისიდანვე მოქალაქეებს ეძლევათ მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა, მათ შორის, მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან ინფორმაციის თავისუფლად მიღების, საპროექტო წინადადებების შემუშავების, წარდგენის, მათ შესახებ ინფორმაციის მოსახლეობაში გავრცელების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ყველა ეტაპზე ჩართულობის უზრუნველყოფის სახით. მუნიციპალიტეტი ყველა შესაძლო საშუალებით მოახდენს პროცესის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას, საერთო კრებებზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო პროცედურების ორგანიზებასა და მათი სხდომების ჩატარების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას.
   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თაობაზე საპროექტო წინადადებების მოქალაქეებისგან მიღებას ახდენენ მერიის უფლებამოსილი პირები, რომლებიც განსაზღვრული არიან მერის შესაბამისი ბრძანებით (იხ. ბრძანება)(იხ. ცვლილება).
   ნებისმიერ პირს (მიუხედავად მისი რეგისტრაციის ადგილისა, მოქალაქეობისა და ა.შ.) შეუძლია გადმოიწეროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საიტიდან (chokhatauri.ge)საპროექტო წინადადებების ფორმა (იხ. დანართი), ან მიიღოს ადგილზე მერის წარმომადგენლისაგან და ის შევსებული სახით წარმოადგინოს მერიაში, ან საკუთარი იდეა/წინადადება ზეპირი სახით აუხსნას მერიის უფლებამოსილ პირებს (მ.შ. ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებს), რომლებიც დაეხმარებიან მას ფორმის შევსებაში.
    საპროექტო წინადადებების წარდგენილი უნდა იყოს შემდეგი მიმართულებებით:
•    სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა და ა.შ. გაწმენდებით); წყაროების მოპირკეთება;
•    სარწყავი სისტემები;
•    სანიაღვრე არხები;
•    ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
•    გზები;
•    ხიდები, ცხაურები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები;
•    გარე განათება;
•    სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
•    სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი;
•    ამბულატორიის შენობები;
•    კულტურის ობიექტები;
•    სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი;
•    სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით;
•    წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი;
•    სასაფლაოს შემოღობვა;
•    თავშეყრის ადგილები, მოსაცდელები;
•    მინი-ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG